Pozivamo Vas na prvi znanstvenostručni kongres s međunarodnim sudjelovanjem “Buka”,
koji će se održati od 12. do 14. lipnja 2020. u Rabu.

Buka

Buka u općem i radnom okolišu predstavlja važan javnozdravstveni i ekološki problem današnjice. Izloženost buci je u stalnom porastu, posebice u gradskim područjima zbog povećanja prometnog (cestovnog, željezničkog i zračnog) opterećenja te pojačanih industrijskih i rekreacijskih aktivnosti. Procjenjuje se da je oko 20 % stanovnika EU-a izloženo buci čije se razine smatraju neprihvatljivima, što može utjecati na kvalitetu života te može dovesti do nepovoljnih posljedica na zdravlje. Postoje brojni znanstveni dokazi da izloženost buci u životnom i radnom okolišu može izazvati oštećenje sluha, hipertenziju i ishemijske srčane bolesti, iritaciju, poremećaj spavanja, znatne razine stresa kao i utjecati na školski uspjeh. Za druge učinke kao što su promjene imunološkog sustava i urođene mane, dokazi su ograničeni. Predmet daljnjih istraživanja je pojašnjavanje mehanizama kako buka utječe na kardiovaskularne poremećaje i odnos buke s iritacijom i neakustičnim čimbenicima koji mijenjaju zdravstvene ishode. Međutim, prioritetna istraživanja trebala bi biti proučavanje učinaka buke na djecu, uključujući kognitivne učinke, jer takvi učinci s obzirom na godine života s smanjenom kvalitetom života su veći za djecu nego za odrasle.

Direktivom o buci iz okoliša koji je donio Parlament EU nastoji se utvrditi razine buke u EU-u i poduzeti potrebne mjere da ih se spusti na prihvatljive razine. Zasebnim se zakonodavstvom svake države članice EU uređuje onečišćenje bukom iz pojedinih izvora.. Cilj je Okvirne direktive o buci iz okoliša smanjiti izloženost buci iz okoliša usklađivanjem pokazatelja buke i metoda procjene, prikupljanjem podataka o izloženosti buci u obliku „karata buke” i pružanjem javnog pristupa tim informacijama. Na toj su osnovi države članice dužne sastaviti akcijske planove za rješavanje problema buke. Karte buke i akcijski planovi trebali bi se preispitati najmanje svakih pet godina.

Prevencija oštećenja sluha radnoaktivnog stanovništva uključuje redovite ORL preglede i audiometrijska ispitivanja kojima se otkrivaju osobe s početnim oštećenjima sluha te sprečavaju daljnja oštećenja sluha. Uz mjerenja razine buke u radnom prostoru mjere zaštite sluha ponajprije se odnose na smanjenje buke i skraćenju vremena izlaganja buci te upotrebi zaštitnih sredstava kako bi se povećalo osjećaj sigurnosti i pozornosti u izvršavanju radnih zadataka.


Iznimna nam je čast, kao organizatorima i domaćinima prvog znanstvenostručnog, međunarodnog kongresa o buci da se odvija na otoku Rabu.


Upravo Rab, kao prepoznata turistička destinacija, uz prirodne, raspolaže i kvalitetnim zdravstvenim resursima, koje bi trebalo povezivati sa turističkim resursima, uz uvažavanje povijesnog nasljeđa, a sve kako bi se ova destinacija mogla snažnije orijentirati na koncepciju zdravstvenog turizma. To otvara mogućnost da se blagodati mediteranske klime, aerosoli, ljepota krajolika i geomorfološka raznolikost (Geopark), bogati biljni pokrov (šuma Kalifront, rezervat Dundovo; park šuma Komrčar), pješačke i biciklističke staze (edukativna Premužićeva staza; 144 km pješačkih i 160 km biciklističkih staza) sada prepoznatljivi ambijent “zelenog otoka”, “otoka ljubavi” ili ” otoka sreće”, “otoka sporta” u budućnosti prepozna i pod sloganom “otoka zdravlja”.


Srdačno Vas pozdravljamo i željno očekujemo u Rabu!
Albert Cattunar, Dobrica Rončević, Daniela Glažar Ivče

Organizacijski odbor: Albert Cattunar (presjedatelj), Marijan Mustać (presjedatelj), Dobrica Rončević, Daniela Glažar Ivče, Anton Ažman


Pokrovitelji


SPONZORI

Belmet 97
ACI marina Rab


Znanstveni odbor: Prof. dr.sc. Vladimir Mićović, Danijela Štimac Grbić
Recenzenti: Daniela Glažar Ivče, Dobrica Rončević, Albert Cattunar
Tajnik: Davor Klarić (davor.klaric@zzjzpgz.hr)
Voditelj kongresa: Albert Cattunar (+385 91 2030731)

Glavni organizator: Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije

Suorganizatori:

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Hrvatska komora zdravstvenih radnika – Strukovni razred za djelatnost sanitarnog inženjerstva [HKZR – DSI]

Udruga Želim Miran Život [ŽMŽ]

Predavači:

Prof.dr.sc. Jagoda Doko Jelinić [Katedra za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada i sporta Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinski fakulteta Sveučilišta u Zagrebu]

Doc.dr.sc. Milan Milošević [Katedra za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada i sporta Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinski fakulteta Sveučilišta u Zagrebu]

Roko Žaja [Katedra za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada i sporta Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinski fakulteta Sveučilišta u Zagrebu]

Muhidin Omerdić [Ministarstvo rada i mirovinskog sustava]

Mr.sc. Albert Cattunar [Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije]

Dobrica Rončević [Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije]

Mr.sc. Daniela Glažar Ivče [Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije]

Marko Marić [Nastavni Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba “Andrija Štampar”]

Marijan Mustać [Belmet 97]

Dražen Trnski [Želim miran život]


Noise

Noise in the general and work environment is an important public health and environmental problem today. Noise exposure is steadily increasing, especially in urban areas due to increased traffic (road, rail and air) loads and increased industrial and recreational activities. It is estimated that around 20% of EU residents are exposed to noise whose levels are considered unacceptable, which can affect the quality of life and have adverse health effects. There is ample scientific evidence that exposure to noise in the living and working environment can cause hearing impairment, hypertension and ischemic heart disease, irritation, sleep disturbance, considerable stress levels, and affect school success. For other effects such as changes in the immune system and birth defects, the evidence is limited. The subject of further research is to clarify the mechanisms of how noise affects cardiovascular disorders and the relationship of noise to irritation and non-acoustic factors that alter health outcomes. However, priority research should be to study the effects of noise on children, including cognitive effects, because such effects are greater for children than for adults with regard to years of life with reduced quality of life.

The Environmental Noise Directive adopted by the EU Parliament seeks to determine EU noise levels and take the necessary measures to bring them down to acceptable levels. The separate legislation of each EU Member State regulates noise pollution from individual sources. The objective of the Framework Directive on environmental noise is to reduce exposure to environmental noise by harmonizing noise indicators and assessment methods, collecting noise exposure data in the form of “noise maps” and providing public access. this information. On this basis, Member States are required to draw up action plans to address noise. Noise maps and action plans should be reviewed at least every five years.

Prevention of hearing impairment in the working population includes regular ORL examinations and audio-metric tests that detect people with initial hearing impairment and prevent further hearing impairment. In addition to measurements of noise levels in the workplace, hearing protection measures are primarily concerned with reducing noise and shortening exposure time to noise and using protective equipment to increase the sense of safety and attention in performing work tasks.

It is a great honor for us, as the organizers and hosts of the first scientific, international congress on noise to take place on the island of Rab.

Rab, as a recognized tourist destination, in addition to natural resources, also has quality health resources, which should be linked with tourism resources, while respecting the historical heritage, all in order for this destination to be more strongly oriented towards the concept of health tourism. This opens the possibility of the benefits of the Mediterranean climate, aerosols, landscape beauty and geomorphological diversity (Geopark), rich plant cover (Kalifront Forest, Dundovo Reserve; Komrčar Forest Park), hiking and biking trails (educational Premužić Trail; 144 km of walking and 160 km bike paths), now recognizable in the future, the environment of “green island”, “island of love” or “island of happiness”, “island of sport” is recognized in the future under the slogan “island of health”.

We warmly welcome you and look forward to seeing you in Rab!

Organizing Committee: Albert Cattunar (Chair), Marijan Mustać (Chair), Dobrica Rončević, Daniela Glažar Ivče, Anton Ažman

SPONZORS

Belmet 97
ACI marina Rab

Scientific Board: Prof. dr.sc. Vladimir Mićović, Danijela Štimac Grbić
Reviewers: Daniela Glažar Ivče, Dobrica Rončević, Albert Cattunar
Congress Secretary: Davor Klarić (davor.klaric@zzjzpgz.hr)
Congress leader: Albert Cattunar (+385 91 2030731)

Main organizer:

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije

Co-organizers:

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Hrvatska komora zdravstvenih radnika – Strukovni razred za djelatnost sanitarnog inženjerstva [HKZR – DSI]

Želim Miran Život [ŽMŽ]